top of page

מדור זה עדיין לא עודכן במלואו. רק הלחצנים עם מסגרת פעילים. בעז"ה מידי שבוע יועלה רעיון חדש לפרשת השבוע.

לומדים עם הרב / פרשת השבוע

בראשית
שמות
ויקרא
דברים
במדבר
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישב
מקץ
ויגש
ויחי
פקודי
תצווה
תרומה
משפטים
יתרו
בא
וארא
שמות
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
אמור
בחוקתי
בהר
קדושים
אחרי מות
מצורע
תזריע
שמיני
צו
ויקרא
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
פנחס
מסעי
מטות
בלק
חוקת
קורח
שלח
בהעלותך
נשא
במדבר
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישב
מקץ
האזינו
וילך
כי תבוא
כי תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
וישלח
ויגש
נצבים
וזאת הברכה
וישלח
bottom of page