top of page

פרשת שבוע / כי תשא

1

כיצד חצי שקל מכפר על חטא העגל?

 

פרשת כי תשא, תשע"ו.

 

בני חטאו בחטא העגל. נכון, חמור מאוד. אבל לא תאמינו - מה אלוקים מבקש בתור כפרה? - שכל אחד יתן מטבע של חצי שקל לקודש. לא משנה אם הוא עשיר או עני.

 

ובכן, מה הקשר??? כיצד נתינת חצי שקל "מכפרת" על נפשות בני ישראל?

 

כדי להבין זאת, כדאי להכיר סיפור מאלף מהתלמוד:

 

רבי אבהו תלמיד חכם גדול היה אלא שקולו לא היה גבוה. העמידו לו איש שיש לו קול חזק מאוד, "רמקוליסט" (פעם היה כזה מקצוע...). רבי אבהו היה מדבר לאזנו והלה היה מעביר זאת לקהל.

 

פעם פגשה אשת הרמקוליסט את אשתו של רבי אבהו ואמרה לה: "דעי לך שבעלי חכם לא פחות מבעלך, הוא אומר לקהל את דברי התורה שלו בעצמו, הוא רק עושה כאילו הוא מקשיב לבעלך"...

 

נפגעה אשת רבי אבהו עמוקות וסיפרה זאת לבעלה בבכיות. מה לדעתכם ענה לה רבי אבהו? - משפט מדהים: "ממני או ממנו, מה זה משנה? העיקר שיתקדש שמו של הקב"ה".

 

הביטול הזה של רבי אבהו מעורר התפעלות עצומה. האמירה הזו חושפת לנו אדם ללא 'אגו'.

וזה למעשה הכפרה על חטא העגל, ביטול ה'אגו'. משום שהאפשרות לחטא מגיע מהרגשת ה'אני' יתר על המידה, ואילו ה' היה מאיר בקרבם, לא היו יכולים לחטוא. זו הסיבה שכדי לכפר על כך יש להדגיש שכולם שווים; ויותר מכך כל אחד הוא רק "חצי". לא משנה אם הוא עשיר או עני.

 

טמון כאן גם מסר מיוחד: כל אחד הוא רק חצי, אבל ביחד עם החצי של חברו הוא נעשה שלם. חיבור אמיתי עם מישהו אחר (וכמובן עם ה') נעשה כאשר אתה מבין שאתה רק חצי.

 

bottom of page