top of page

דף מידע להורים

גלריית תמונות
מתעדכן כל יום

:בי"ס

:גנים

למידע נוסף צרו קשר עם מנהל הקייטנה

מספרי פלאפון צוות הקייטנה

מנהל הקייטנה: הרב שמוליק 052-6496662

מדריכה ראשית: שרה 053-2289770

:בי"ס

אסתר המלכה: 050-5555555
מרדכי היהודי: 055-5555555


אסתר המלכה: 050-5555555
מ
רדכי היהודי: 055-5555555

משה זוכמיר: 054-4444444
מושה פלוני: 054-4444444


יעקב אברהם: 052-9999999
אברהם יעקב: 058-8888888

:גנים

אסתר המלכה: 050-5555555
מרדכי היהודי: 055-5555555


אסתר המלכה: 050-5555555
מ
רדכי היהודי: 055-5555555

משה זוכמיר: 054-4444444
מושה פלוני: 054-4444444


יעקב אברהם: 052-9999999
אברהם יעקב: 058-8888888

bottom of page